sadsad x
asdasd
Üye Aydınlatma Metni
 1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve pazarlama şeklindeki kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Denokids Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“DENOKIDS”) tarafından işlenecektir.

 1. Tanımlar

 

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
 • Tedarikçi: Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Kimlik

·        Üye Kaydınızın Oluşturulabilmesi

·        Üyelik Sözleşmesinin Yerine Getirilebilmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·        Müşteri/Üye İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Talep / Şikayetlerin Takibi

6698 sayılı Kanun’un 5/2

·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

hukuki sebebine dayanılarak kimlik veriniz işlenmektedir.

İletişim

·        Üye Kaydınızın Oluşturulabilmesi

·        Üyelik Sözleşmesinin Yerine Getirilebilmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Müşteri/Üye İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Talep / Şikayetlerin Takibi

·        Stok Bilgisinin Paylaşılması

6698 sayılı Kanun’un 5/2

·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

·        (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebeplerine dayanılarak iletişim veriniz işlenmektedir.

İşlem Güvenliği

·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

6698 sayılı Kanun’un 5/2

·        (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebebine dayanılarak işlem güvenliği veriniz işlenmektedir.

Pazarlama

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2

·        (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebebine dayanılarak pazarlama veriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, DENOKIDS’in yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde tedarikçilerimize; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; internet sitesi ziyaret deneyiminin iyileştirilmesi ve üye memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi, teknolojik alt yapı hizmetinin sunulabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla iş ilişkisi içinde olduğumuz iş ortaklarımıza kişilere aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Web sitesi, sosyal medya hesapları ve çerezler ile üyelik gibi kanallar aracılığıyla elektronik ortamda ve yazılı olarak tarafımızla paylaşılan kişisel verileriniz otomatik veya kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.    

 1. Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veriniz ile ilgili :

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuzu; denokids@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile, kvkk@denokids.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:15 Kat: 4 Seyrantepe - Sarıyer / İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile, https://www.denokids.com/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur. Yapacağınız başvuruyu DENOKİDS olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.