sadsad x
asdasd
Sosyal Medya Aydınlatma Metni
 1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla bizimle iletişime geçen sizlerin paylaşması halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve ileti içeriğinde yer alan diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Denokids Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“DENOKIDS”) tarafından işlenecektir.

 1. Tanımlar

 

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Kimlik

İletişim

 

·     İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

·     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·     Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

·     Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,

·     Ürün satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebebine dayanılarak kişisel veriniz işlenmektedir.

Müşteri İşlem

İleti İçeriğinde Yer Alan Diğer Kişisel Verileriniz

 

·     Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

·     Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,

·     Ürün satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, DENOKIDS tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; taleplerin yerine getirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  Ayrıca, sosyal medya platformlarının sunucularının yurt dışında yer alması sebebi ile mesaj aracılığı ile yapılan yazışmalar yurt dışına aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 1. Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veriniz ile ilgili :

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuzu; denokids@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile, kvkk@denokids.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:15 Kat: 4 Seyrantepe - Sarıyer / İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile, https://www.denokids.com/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur. Yapacağınız başvuruyu DENOKİDS olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.