sadsad x
asdasd
Müşteri Aydınlatma Metni
  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, pazarlama şeklindeki kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Denokids Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“DENOKIDS”) tarafından işlenecektir.

  1. Tanımlar

   

  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
  • İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  • Tedarikçi: Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

   

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Veri Kategorisi

  İşleme Amacı

  Hukuki Sebep

  Kimlik

  ·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  ·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  ·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  ·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Talep / Şikayetlerin Takibi

  ·        Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  6698 sayılı Kanun’un 5/2

  ·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

  ·        (ç) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

  hukuki sebeplerine dayanılarak kimlik veriniz işlenmektedir.

  İletişim

  ·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  ·        Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  ·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  6698 sayılı Kanun’un 5/2

  ·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

  ·        (ç) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

  hukuki sebeplerine dayanılarak iletişim veriniz işlenmektedir.

  Finans

  ·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  ·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  6698 sayılı Kanun’un 5/2

  ·        (a) bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

  ·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

  hukuki sebeplerine dayanılarak finans veriniz işlenmektedir.

  Müşteri İşlem

  ·        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  ·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Talep / Şikayetlerin Takibi

  ·        Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

  6698 sayılı Kanun’un 5/2

  ·        (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

  hukuki sebebine dayanılarak müşteri işlem veriniz işlenmektedir.

  Pazarlama

  ·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  6698 sayılı Kanun’un 5/2

  ·        (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

  hukuki sebebine dayanılarak pazarlama veriniz işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz; elektronik ödeme işlemlerinin yürütülmesi, kargo süreçlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda tedarikçilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı olan bilgi, belge verme yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi, teknolojik alt yapı hizmetinin sunulabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla iş ilişkisi içinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında mukim iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

  Kişisel verileriniz, e-mailler, DENOKIDS faaliyetlerine özgü yazılımlar, web sitemiz gibi elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere DENOKIDS dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

  1. Başvuru Usul ve Esasları

  Kişisel veriniz ile ilgili :

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

  6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuzu; denokids@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile, kvkk@denokids.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:15 Kat: 4 Seyrantepe - Sarıyer / İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile, https://www.denokids.com/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur. Yapacağınız başvuruyu DENOKIDS olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

   

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.